Giấy chứng nhận và kiểm định sản phẩm đạt tiêu chuẩn Y Tế của Vietmedi

 

Kết quả thử nghiệm (Cao Cà Gai Leo)

Giấy tiếp nhận đăng ký  sản phẩm (CÀ GAI LEO GIẢI ĐỘC GAN)

Giấy tiếp nhận đăng ký  sản phẩm (ĐƯỜNG HUYẾT ĐƠN )

Giấy tiếp nhận đăng ký  sản phẩm (AN THẦN MB )

Giấy tiếp nhận đăng ký  sản phẩm (CAO CÀ GAI LEO MB )

Giấy tiếp nhận đăng ký  sản phẩm (TRÀ TÚI LỌC CÀ GAI LEO)

Giấy tiếp nhận đăng ký  sản phẩm (SIRO CÀ GAI LEO)